header bg

Gjykata Ekonomike Prishtinė

Juridiksioni i Gjykatės Ekonomike nė Prishtinė

Juridiksioni i gjykatës ekonomike është përcaktuar sipas Ligjit mbi Gjykatat e Rregullta të vitit 1978.

Për cilin territor është kompetente Gjykata ekonomike?

Është kompetente për tërë territorin e Kosovës.

Për cilat lëndë ka juridiksion Gjykata ekonomike?

Gjykata ekonomike shqyrton kontestet ndërmjet dy subjekteve juridike dhe krimet/deliktet ekonomike;

Sidomos:

  • Kontestet ekonomike;
  • Kontestet lidhur me mbrojtjen dhe përdorimin e zbulimeve, shpikjeve, mostrave, modeleve, vulave metalike, dhe të drejtën e përdorimit të firmës, si dhe konkurrencën jo të drejtë dhe të drejtat e autorit;
  • Ndërmerr procedurat për falimentimet dhe likuidimet e subjekteve juridike;
  • Ekzekutimin e aktgjykimeve dhe aktvendimeve në mes të subjekteve juridike, përveç në rastet kur pasuria e paluajtshme është objekt i ekzekutimit;
  • Kontestet administrative llogaritare (kjo kompetencë tani ka kaluar në Gjykatën Supreme);
  • Mban regjistrat e ndërmarrjeve dhe personave tjerë (tani kjo kompetencë ka kaluar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë - Zyra e Regjistrimit të Bizneseve).
Pyet gjykatësin

 

Anketë

 

Puna në Gjykatën ekonomike fillon në 8:00 deri në ora 16:00, çdo ditë pune, me një pushim dreke nga ora 12:00 deri në ora 13:00. Gjykata nuk...

Lexo mė shumė
 
 
 
 
 

Adresa