header bg

Gjykata Komunale Ferizaj

Juridiksioni i Gjykatės komunale nė Ferizaj

Juridiksioni i gjykatës komunale është përcaktuar sipas Ligjit mbi Gjykatat e Rregullta të vitit 1978.

Për cilin territor është kompetente Gjykata Komunale në Ferizaj?

Është kompetente për territorin e komunave të Ferizajt, Shtimes dhe Shtërpcës. Gjykata ka një degë në Shtërpcë.

Për cilat lëndë ka juridiksion Gjykata Komunale në Ferizaj?

Gjykata Komunale në Ferizaj vepron si gjykatë e shkallës së parë që gjykon mbi lëndë të caktuara civile dhe penale për territorin që ka në juridiksion. 

Sidomos:

  • Shqyrton lëndët civile:
  1. lëndët kontestimore, të cilat iniciohen me padi, si p.sh. kompensimi për dëme, çështjet mbi pronësinë, kontestet e punës, etj., dhe
  2. lëndët jashtë-kontestimore si p.sh. trashëgimia, ndarja e pasurisë së përbashkët (ndarja fizike), kujdestaria, vërtetimi  i kontratave, etj.
  • Shqyrton lëndët penale për të cilat dënimi është deri në pesë vite burgim. Në këto lëndë hyjnë: falsifikimet, rrezikimi i rendit publik, lëndimet trupore, vjedhjet, ofendimet dhe mashtrimet. 
  • Bën ekzekutimin e vendimeve gjyqësore në lëmin civile dhe sanksioneve penale.
Pyet gjykatësin

 

Anketë

 

Puna në Gjykatën Komunale në Ferizaj fillon në 8:00 deri në ora 16:00, çdo ditë pune nga e hëna deri të premten, me një...

Lexo mė shumė
 
 
 
 
 

Adresa